Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden van zijn toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Deckers IT (DIT) B.V. en haar opdrachtgevers cq contractuele wederpartijen. Deze algemene voorwaarden behoeven slechts éénmaal ter hand te worden gesteld om van toepassing te zijn. Deze algemene voorwaarden zijn vervolgens telkens en zonder voorbehoud van toepassing op rechtsverhoudingen tussen partijen voornoemd. Deze voorwaarden kunnen tezamen met specifieke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In dat geval gaan de bepalingen uit die bijzondere voorwaarden boven de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in het geval die tegenstrijdig zijn.

Tot stand komen overeenkomst
Een overeenkomst komt krachtens het in de wet bepaalde tot stand. In ieder geval is er sprake van een overeenkomst op het moment dat Deckers IT als zodanig een opdrachtbevestiging aan haar wederpartij zendt.

Uitvoering van de overeenkomst
De overeenkomst wordt uitgevoerd tegen de bepalingen zoals neergelegd in de opdrachtbevestiging. Indien geen door Deckers IT aan haar wederpartij geen opdrachtbevestiging is gezonden, worden de werkzaamheden verricht tegen een uurtarief van € 65,00 exclusief BTW. Te gebruiken materialen, licenties en apparatuur wordt in het geval van het ontbreken van een opdrachtbevestiging gefactureerd tegen een bedrag dat 20% hoger ligt dan de inkoopwaarde voor Deckers IT.

Deckers IT is bevoegd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Deckers IT is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen en of nalaten van die derden. Ten aanzien van aanspraken van die derden jegens Deckers IT vanwege gedragingen die toe te rekenen kunnen zijn aan de wederpartij van Deckers IT, vrijwaart de wederpartij Deckers IT op eerste verzoek en volledig, daaronder in ieder geval begrepen de kosten van juridische bijstand.

Overeenkomsten die niet nadrukkelijk een koopovereenkomst behelzen, kwalificeren als een inspanningsverplichting.

opzettelijk het berokkenen van schade aan de wederpartij of derden. In het geval van een overeenkomst van opdracht wordt die slechts aanvaard door Deckers IT. Toepassing van de artikelen 7:404 en 407 BW is uitgesloten.

Eindigen van overeenkomst

Een overeenkomst die niet eindigt vanwege het voltooien van de overeenkomst, kan door Deckers IT worden opgezegd in het geval van zwaarwegende redenen. In ieder geval is er sprake van zwaarwegende redenen wanneer:

  1. de wederpartij Deckers IT niet volledig informeert over feiten en omstandigheden omtrent het netwerk, software en of hardware.
  2. de wederpartij enige op haar rustende verplichting jegens Deckers IT niet tijdig niet volledig of in het geheel niet nakomt;
  3. Deckers IT op enigerlei wijze wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst;
  4. ondanks een aanmaning enig bedrag aan Deckers IT onbetaald wordt gelaten.

Deckers IT is gerechtigd om bij opzegging vanwege zwaarwegende redenen de wederpartij te factureren als het ware de overeenkomst in zijn geheel is uitgevoerd. Deckers IT hoeft geen rekening te houden met kostenbesparingen.

Betaling

Deckers IT is gerechtigd om voorschotbetalingen te verlangen ter zake materiaal, licenties en apparatuur. Deckers IT is gerechtigd om maandelijks tussentijds naar rato de reeds uitgevoerde werkzaamheden en geleverde producten en licenties te factureren.

Betaling van de facturen geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum. De wederpartij voldoet de factuurbedragen zonder opschorting en of verrekening. Bij het uitblijven van tijdige betaling, is de wederpartij zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is zij een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd. De wederpartij is in dat verband gehouden tot het vergoeden van de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten, waaronder doch niet beperkt tot, de kosten van een (advocaat-)gemachtigde, deurwaarder, rechtbank en leges.

Beperking aansprakelijkheid

Deckers IT is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij of derden ondervinden als gevolg van het handelen of nalaten van Deckers IT, voor zoveel de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Deckers IT niet tot uitbetaling van die schade uitgaat. Uitgezonderd daarop is roekeloos of

op de wijze als bedoeld in de Wet beschermingspersoonsgegevens te ver- en bewerken.

De wederpartij staat er voor in dat zij binnen haar organisatie voldoet aan het gestelde in de Wet beschermingspersoonsgegevens.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op iedere rechtsverhouding tussen Deckers IT en de partij die onder de reikwijdte van deze algemene voorwaarden valt, is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit en of samenhangen met deze algemene voorwaarden, waaronder de geldigheid daarvan, worden bij uitsluiting in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda. In het geval artikel 108 Rv van toepassing is, verleent de wederpartij aan Deckers IT volmacht om een forumkeuze na het ontstaan van het geschil tot stand te brengen. Een en ander telkens onder behoud van het recht op hoger beroep en cassatie.

Verwerking persoonsgegevens

De wederpartij verleent toestemming om de persoonsgegevens die Deckers IT gedurende de uitvoering van de overeenkomst als gedurende de pré- en post-contractuele fase verkrijgt, ver- en of bewerkt,

versie 2017-I